Thai Language Grammar: Using “garn” (การ)

Welcome to another post of Thai Language Grammar. In this one, we are going to learn how to use the prefix “garn” (การ). As mentioned in my previous post, Thai Language Grammar: Using “kwaam” (ความ), each prefix has its own meaning and the prefix “garn” (การ) has the same meaning as “task“, “activity“, “action“, “work“, “occupation“, “business“, “affair” and “matter“.

Just like any other prefixes, “garn” (การ) cannot stand alone in a sentence. However, it can be added to some common nouns to create another common noun (sa-man-naam – สามัญนาม or kam-naam tua-bpai – คำนามทั่วไป) with a different meaning. Like the ones on the list below: garn (การ) + common noun = Common Noun

politics = garn + meuang (เมือง – city)
finance = garn + ngeuhn (เงิน – money)
electricity = garn + fai-faa (ไฟฟ้า – electric)
marketing = garn + dta-ladd (ตลาด – market)
homework = garn + baan (บ้าน – house / home)
housework = garn + reuan (เรือน – house / home)
agriculture = garn + ga-sade (เกษตร – farmland)
water supply = garn + bpra-bpaa (ประปา – utility water)
cuisine / cookery / cooking = garn + krua (ครัว – kitchen)
work / employment / occupation = garn + ngaan (งาน – work / job)
hotel managment / hospitality = garn + rong-raem (โรงแรม – hotel)
expressway = garn + thaang pi-sade (ทางพิเศษ – a special way / expressway)

Let’s look at some of these common nouns in a sentence….

– ter bpen phoo-chuay kon mai nai daan garn-dta-laad
เธอเป็นผู้ช่วยคนใหม่ในด้านการตลาด
(She is the new assistant in marketing)

– sam-rap garn-baan chan yak hai khun tham baeb feuk-hat daan-laang
สำหรับการบ้านฉันอยากให้คุณทำแบบฝึกหัดด้านล่าง
(For homework I want you to complete the practice exercise below)

– rong-rian bpeud sawn lak-sood garn-krua Thai dta-lawd thang bpee
โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรการครัวไทยตลอดทั้งปี
(The school runs Thai cookery courses throughout the year)

– kao gam-lang waang-phaen thee-ja gae-sian jaak garn-meuang nai bpee naa
เขากำลังวางแผนที่จะเกษียณจากการเมืองในปีหน้า
(He is planning to retire from politics next year)

– khun dtawng phoo-kui gap krai-baang-kon thee yoo nai pha-naek garn-ngeuhn
คุณต้องพูดคุยกับใครบางคนที่อยู่ในแผนกการเงิน
(You need to speak to someone in the finance department)

– ter mee kwaam-fan waa yak thee-ja tham-ngaan nai daan garn-thawng-thio lae garn-rong-raem
เธอมีความฝันว่าอยากที่จะทำงานในด้าการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(She has a dream of working in tourism and hospitality)

– dtawn mee fon-dtok mai phiang-phaw, phuak-rao dtawng gang-wun gio-gap reuang garn-bpra-bpaa
ตอนมีฝนตกไม่เพียงพอพวกเราก็ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการประปา
(When there isn’t enough rainfall, we have to worry about our water supply)

Please Note: The word “garn” (การ) can also be used as a suffix, too. This is when it is placed after a noun in order to create another common noun, such as “krong-garn” (โครงการ – project), “raai-garn” (รายการ – program), “wi-thee-garn” (วิธีการ – method), etc. Perhaps I will write another post on this one instead of discussing them here.

The prefix “garn” (การ) can also be added before a transitive verb (action verbs that can take a direct object) in order to create either another common noun or a gerund (which is also a noun). These nouns always refers to “the process of”, “the activity of” or “the act of” doing something.

A Gerund (aa-garn-naam – อาการนาม) is a word ending in “-ing” that is made from a verb but used like a noun. Like the ones on the list below: garn (การ) + verb = Gerund / Common Noun

flying (การบิน) = garn + bin (บิน – to fly)
eating (การกิน) = garn + gin (กิน – to eat)
giving (การให้) = garn + hai (ให้ – to give)
play (การเล่น) = garn + len (เล่น – to play)
running (การวิ่ง) = garn + wing (วิ่ง – to run)
thinking (การคิด) = garn + kid (คิด – to think)
reading (การอ่าน) = garn + aan (อ่าน – to read)
speaking (การพูด) = garn + phood (พูด – to speak)
writing (การเขียน) = garn + kien (เขียน – to write)
walking / walk (การเดิน) = garn + deuhn (เดิน = to walk)
trading (การค้าขาย) = garn + kaa-kaai (ค้าขาย – to trade)
usage / using (การใช้) = garn + chai (ใช้ – to use / to spend)
swimming (การว่ายน้ำ) = garn + wai-naam (ว่ายน้ำ – to swim)
driving (การขับรถ) = garn + kap-rot (ขับรถ – to drive a vehicle)
smoking (การสูบบุหรี่) = garn + soob-boo-ree (สูบบุหรี่ – to smoke)
bathing (การอาบน้ำ) = garn + aab-naam (อาบน้ำ – to take a bath)
learning / mastering (การเรียนรู้) = garn + rian-roo (เรียนรู้ – to learn)
learning / lesson (การเรียน) = garn + rian (เรียน – to learn / to study)
consultation (การปรึกษา) = garn + bpreuk-saa (ปรึกษา – to consult)
meeting (การประชุม) = garn + bpra-chum (ประชุม – to have a meeting)
translating / translation (การแปล) = garn + bplae (แปล – to translate)
practising / practice (การฝึกหัด) = garn + feuk-hat (ฝึกหัด – to practise)
creating / creation (การสร้าง) = garn + saang (สร้าง – to build / to create)
relaxation / relaxing (การพักผ่อน) = garn + phag-phawn (พักผ่อน – to rest)
breathing / respiration (การหายใจ) = garn + haai-jai (หายใจ – to breathe)
marriage (การแต่งงาน) = garn + dtaeng-ngaan (แต่งงาน – to marry / to wed)
speaking / talking (การพูด) = garn + phood (พูด = to speak / to talk / to say)
contest (การประกวด) = garn + bpra-guad (ประกวด – to contest / to complete)
action / behaviour (การกระทำ) = garn + gra-tham (กระทำ – to act / to behave)
learning / education (การศึกษา) = garn + seuk-saa (ศึกษา – to study / to learn)
remembering / memorising (การจดจำ) = garn + jud-jam (จดจำ – to memorise)
performance / show / acting (การแสดง) = garn + sa-daeng (แสดง – to perform)
completing / competition (การแข่งขัน) = garn + kaeng-kan (แข่งขัน – to compete)
defecation / purging (การถ่าย) = garn + taai (ถ่าย – to transfer / to drain / to purge)
recitation (การอ่านออกเสียง) = garn + aan awk siang (อ่านออกเสียง – to read aloud)
apprenticeship / internship (การฝึกงาน) = garn + feuk-ngaan (ฝึกงาน – to apprentice)
teaching (การสั่งสอน) = garn + sang-sawn (สั่งสอน – to teach / to preach / to instruct)
training / tuition (การอบรม) = garn + seuk-saa (อบรม – to train / to educate / to teach)
word formation (การประกอบคำ) = garn + bpra-gawb-kam (ประกอบคำ – to compound words)
operation / work (การทำงาน) = garn + tham-ngaan (ทำงาน – to work / to do the work)
control / supervising (การควบคุม) = garn + kuab-kum (ควบคุม – to control / to oversee)
management / administration (การบริหารธุรกิจ) = garn + baw-ri-harn (บริหาร – to manage)
cooking (การประกอบอาหาร) = garn + bpra-gawb aa-haan (ประกอบอาหาร – to prepare food)
repetition / learning something by heart (การท่องจำ) = garn + tawng-jam (ท่องจำ – to recite)
setting up / establishing / establishment (การตั้ง) = garn + dtang (ตั้ง – to set up / to establish)
decision / deciding (การตัดสินใจ) = garn + dtad-sin-jai (ตัดสินใจ – to make a decision / to decide)
pronunciation / enunciation (การออกเสียง) = garn + awk-siang (ออกเสียง – to pronounce / to sound)
journey / trip / travel (การเดินทาง) = garn + deuhn-thaang (เดินทาง – to travel / to make a journey)
management / administration (การบริหาร) = garn + baw-ri-harn (บริหาร – to manage / to administer)
travel / touring / tourism (การท่องเที่ยว) = garn + thawng-thio (ท่องเที่ยว – to travel around / to sightsee)
improvement / enhancement (การทำให้ดีขึ้น) = garn + tham hai dee-keun (ทำให้ดีขึ้น – to make better)
adjustment / improvement (การปรับปรุง) = garn + bprab-bprung (ปรับปรุง – to adjust / to remodel / to revamp)
management / handling / dealing (การจัดการ) = garn + jad-garn (จัดการ – to handle / to sort out / to manage)
recreation / resting (การพักผ่อนหย่อนใจ) = garn + phag-phawn-yawn-jai (พักผ่อนหย่อนใจ – to take a rest / to rest / to relax)

Let’s look at some of these common nouns in a sentence….

– ter glua garn-bin
เธอกลัวการบิน
(She is afraid of flying)

garn-gin kon bpen reuang phid
การกินคนเป็นเรื่องผิด
(Eating people is wrong)

– phom yud garn-soob-boo-ree
ผมหยุดการสูบบุหรี่
(I stopped smoking)

– chan chawb garn-wing pheua kwaam-sa-nuk
ฉันชอบการวิ่งเพื่อความสนุก
(I like running for fun)

– sing thee sam-kan thee-sud keu garn-rian-roo
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้
(The most important thing is learning)

– naa-thee yaang neung kawng-kao keu garn-kao-ruam garn-bpra-chum
หน้าที่อย่างหนึ่งของเขาคือการเข้าร่วมการประชุม
(One of his duties is attending meetings)

– chan chawb wi-thee garn-sawn thee hai nak-rian mee suan-ruam nai garn-rian yaang-kaeng-kan maak-gwa
ฉันชอบวิธีการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแข็งขันมากกว่า
(I prefer teaching methods that allow students to participate more actively in their learning)

And that is the end of our lesson. I think the most difficult thing about using “garn” (การ) is knowing whether that “verb + ing” is actually acting as a verb or a gerund (or a common noun). It is just one of those learning topics that you have to keep practising to feel more confident with it (like “gaw” (ก็) and forming passive voice with “thuuk” (ถูก)) So, do your best and complete the Practice Exercise below.

Practice Exercise: Translate the following sentences into Thai and bring in to your next lesson, so we can go through them together.

1. Acting is fun.
2. I enjoy cycling.
3. Her son loves swimming.
4. Flying makes me nervous.
5. I love learning languages.
6. Smoking causes lung cancer.
7. Hunting tigers is dangerous.
8. Everyone enjoyed her singing.
9. I’m not addicted to gambling.
10. Brushing your teeth is important.
11. Visiting Thailand is always an experience.
12. Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought.

Miss Urai Khomkham
Course Co-ordinator & Personal Tutor
Thai Language Tuition UK