Thai Vocabulary Resource: Jobs and Occupations

In this post, we will look at some useful vocabulary for Jobs (ngaan – งาน) and Occupations (aa-cheep – อาชีพ) in Thai. It answers the question such as “khun tham-ngaan aria?” (คุณทำงานอะไร – What work do you do? / What is your job?)” or “khun mee aa-cheep arai?” (คุณมีอาชีพอะไร – What do you do for a living? / What is your occupation? / What is your profession?). When stating your profession or occupation, please remember the following rule:

A Name of Occupation follows the verb “bpen” (เป็น)

When stating your profession or occupation, the “NAME OF THE OCCUPATION” is always placed after the word “bpen” (เป็น) which means “to be“, and it is equivalent to – is, am and are, in the English language. Therefore, the structure bpen + name of occupation is equivalent to saying “is/am/are/to be …

Look at the following examples below:

phom bpen maw. phom chuay-leua kon thee bpuay
ผมเป็นหมอ ผมช่วยเหลือคนที่ป่วย
(I am a doctor. I help people who are sick)

ter bpen kroo. ter sawn pha-sa Thai thee rong-rian, yoo mai glai jaak baan kawng-ter
เธอเป็นครู เธอสอนภาษาไทยที่โรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเธอ
(She is a teacher. She teaches Thai language at a school, not far from her house)

kao bpen kon-kap-rot. kao kap-rot sung sin-kaa thua bpra-thed hai baw-ri-sat thee yoo nai Grung-thaype
เขาเป็นคนขับรถ เขาขับรถส่งสินค้าทั่วประเทศให้บริษัทที่อยู่ในกรุงเทพฯ
(He is a driver. He drives delivering goods all over the country for a company based in Bangkok)

kao bpen chang-dtang-phom. kao dtad-phom lae awk-baeb sung-phom yoo nai raan-seum-suay kawng-kao ayne
เขาเป็นช่างทำผม เขาตัดผมและออกแบบทรงผมอยู่ในร้านเสริมสวยของเขาเอง
(He is a hairdresser. He cuts hair and design hairstyles in his own beauty salon)

PLEASE NOTE: If you want to say that you “work as” a particular profession, the structure tham-ngaan bpen + name of occupation is used in this case. It is equivalent to saying “working as …

Look at the following examples below:

ter tham-ngaan bpen nak-kaao hai nang-seu-phim thawng-thin
เธอทำงานเป็นนักข่าวให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
(She works as a journalist for the local newspapers)

phom tham-ngaan bpen phaw-krua nai raan-aa-haan cheu-dang, yoo thee grung London
ผมทำงานเป็นพ่อครัวในร้านอาหารชื่อดังอยู่ที่กรุงลอนดอน
(I work as a chef in a famous restaurant, in London)

chan ja tham-ngaan bpen gai-nam-thio sak-phag-neung, laeo gaw ja yaai bpai tham yaang eun
ฉันจะทำงานเป็นไกด์นำเที่ยวสักพักหนึ่ง แล้วก็จะย้ายไปทำอย่างอื่น
(I will work as a tour guide for a while, and then move on to something else)

chan tham-ngaan bpen pha-nak-ngaan serve bpen-way-laa neung bpee meua chan seuk-saa yoo thee wi-ta-yaa-lai
ฉันทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นเวลาหนึ่งปีตอนเมื่อฉันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย
(I worked as a waiter for a year when I was studying in college)

kao chawb tham-ngaan bpen but-rud-bprai-sa-nee phraw waa kao dai phob-jeuh gap phoo-kon maak-maai thee dtaek-dtaang gan thua meuang
เขาชอบทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย์เพราะว่าเขาได้พบเจอกับผู้คนมากมายที่แตกต่างกันทั่วเมือง
(He likes working as a postman because he gets to meet lots of different people all around the city)

PLEASE NOTE: If you want to say that you “work for” a particular company, organziation or person, the structure tham-ngaan hai (gap) + name of company / organization / person is used in this case. It is equivalent to saying “working for …

Look at the following examples below:

ter tham-ngaan hai (gap) baw-ri-sat gud-maai ka-naad yai nai meuang
เธอทำงานให้กับบริษัทกฎหมายขนาดใหญ่ในเมือง
(She works for a big law firm in the city)

chan dai tham-ngaan hai (gap) ra-ta-baan ma bpen-way-laa sib bpee laeo
ฉันได้ทำงานให้กับรัฐบาลมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว
(I’ve worked for the government for the past ten years)

chan chai way-laa tuk wan Sao tham-ngaan hai (gap) Khun Jones pheua haa raai-dai pi-sade
ฉันใช้เวลาทุกวันเสาร์ทำงานให้กับคุณโจนส์เพื่อหารายได้พิเศษ
(I spent every Saturday working for Mrs Jones to earn extra money)

chan tham-ngaan hai (gap) phaw kawng-chan bpen-way-laa saam bpee gawn thee chan ja mee ngeuhn maak phaw thee-ja reuhm tham tu-ra-git kawng-dtua-ayne
ฉันทำงานให้กับพ่อของฉันเป็นเวลาสามปีก่อนที่ฉันจะมีเงินมากพอที่จะเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง
(I worked for my father for three years before I had enough money to start my own business)

List of Useful Jobs and Occupations

aa-cheep (อาชีพ) = occupation / profession / career
ngaan (งาน) = work / job / task
aa-cheep garn-ngaan (อาชีพการงาน) = career
dtam-naeng ngaan (ตำแหน่งงาน) = job position
sam-nak ngaan (สำนักงาน) = work office
pha-naek ngaan (แผนกงาน) = work department
jao-na-thee (เจ้าหน้าที่) = officer
jao-na-thee jad-haa ngaan (เจ้าหน้าที่จัดหางาน) = recruitment officer
jao-na-thee doo-lae reuang phaa-see (เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี) = Tax officer
jao-na-thee dtam-ruad (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) / dtam-ruad (ตำรวจ) = police officer
jao-na-thee dap phlaeng (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง) = firefighter officer
jao-na-thee rak-saa kwaam-bplode-phai (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) = security officer
yaam (ยาม) = security guard / watchman / gatekeeper / warden
jao-na-thee sa-naam (เจ้าหน้าที่สนาม) = field technician
maw (หมอ) / phaed (แพทย์) = doctor / physician
maw sart (หมอสัตว์) / sart-dta-wat-phaed (สัตวแพทย์) = vet / veterinary
– maw fan (หมอฟัน) / tan-dta-phaed (ทันตแพทย์) = dentist
pha-yaa-baan (พยาบาล) = nurse
phoo-chuay pha-yaa-baan (ผู้ช่วยพยาบาล) = nursing assistant
pha-nak-ngaan (พนักงาน) = staff / worker
pha-nak-ngaan ban-chee (พนักงานบัญชี) = bookkeeper / accounting officer
pha-nak-ngaan dtawn-rap (พนักงานต้อนรับ) = receptionist
pha-nak-ngaan faai luuk-kaa sam-phan (พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) = customer relations officer
pha-nak-ngaan faai baw-ri-garn luuk-kaa (พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า) = customer service assistant
pha-nak-ngaan geb bin (พนักงานเก็บบิล) = bill collector / invoicing staff
pha-nak-ngaan kap-rot (พนักงานขับรถ) / kon kap-rot (คนขับรถ) = driver / driving staff / chauffeur
pha-nak-ngaan tham kwaam-sa-ad (พนักงานทำความสะอาด) / mae-baan (แม่บ้าน) = domestic assistant / housekeeper / maid
pha-nak-ngaan serve (พนักงานเสิร์ฟ) / baw-ri-gorn (บริกร) = waiting staff (for waiter just add “chai”, for waitress just add “ying”)
pha-nak-ngaan dtawn-rap bon kreuang-bin (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) = flight attendant
pha-nak-ngaan dtawn-rap phaak pheuhn-din (พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน) = ground crew
luuk-reua (ลูกเรือ) = cabin crew
nak-bin (นักบิน) = pilot
chang (ช่าง) = engineer / technician (usually refers to anyone who repairs things for a living)
wi-sa-wat-gorn (วิศวกร) = engineer
chang tech-nik (ช่างเทคนิค) = technician
wi-sa-wat-gorn daan garn-awk-baeb (วิศวกรด้านการออกแบบ) = design engineer
wi-sa-wat-gorn daan phaab lae siang (วิศวกรทางด้านภาพและเสียง) = visual and audio engineer
wi-sa-wat-gorn faai sawm-bam-rung (วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง) = maintenance engineer
wi-sa-wat-gorn kreuang gun (วิศวกรเครื่องกล) = mechanical engineer
wi-sa-wat-gorn daan krong-saang (วิศวกรด้านโครงสร้าง) = structural engineer
wi-sa-wat-gorn thoo kom-na-kom (วิศวกรโทรคมนาคม) = telecommunications engineer
chang fit (ช่างฟิต) = fitter
chang kreuang (ช่างเครื่อง) / chang yon (ช่างยนต์) = mechanical engineer
chang bpra-bpaa (ช่างประปา) = plumber
chang sawm-bam-rung (ช่างซ่อมบำรุง) = handyman
chang dtaeng naa (ช่างแต่งหน้า) = makeup artist
chang dtad phom (ช่างตัดผม) = hairdresser / barber
chang seum-suay (ช่างเสริมสวย) = beautician
daa-raa (ดารา) = celebrity / star
nak ban-chee (นักบัญชี) = accountant
nak gee-laa (นักกีฬา) = athlete
nak sa-daeng (นักแสดง) = performer / actor / actress
nak sa-daeng chai (นักแสดงชาย) = actor
nak sa-daeng ying (นักแสดงหญิง) = actress
nak dten (นักเต้น) = dancer
haang kreuang (หางเครื่อง) = backup dancer
nak-rawng (นักร้อง) = singer
nak-dton-dtree (นักดนตรี) = musician
naang baeb (นางแบบ) / naai baeb (นายแบบ) = model (“naang” refers to female, and “naai” refers to male)
nak-awk-baeb (นักออกแบบ) = designer
nak-awk-baeb seua-phaa (นักออกแบบเสื้อผ้า) = fashion designer
nak-awk-baeb sung-phom (นักออกแบบทรงผม) = hair stylist
nak maa-yaa-gon (นักมายากล) = magician
nak kien (นักเขียน) = writer
nak bpra-phan (นักประพันธ์) = composer / novelist
nak ga-wee (นักกวี) = poet
nak rian (นักเรียน) = student / pupil
nak seuk-saa (นักศึกษา) = student (at college or university)
nak garn-meuang (นักการเมือง) = politician
nak gud-maai (นักกฎหมาย) / tha-naai-kwaam (ทนายความ) = lawyer / attorney / barrister
nak garn-thood (นักการทูต) = diplomat
nak gaai-ya-phaab bam-bad (นักกายภาพบำบัด) = physical therapist
nak garn-pha-nan (นักการพนัน) = gambler
nak garn-dta-laad (นักการตลาด) = marketer
sa-thaa-bpa-nik (สถาปนิก) = architect
sin-la-bpin (ศิลปิน) = artist (a professional performer in music, dance, or the theatre)
chang sin (ช่างศิลป์) = artist (someone who makes paintings, sculptures etc)
chang waad roob (ช่างวาดภาพ) = artist / painter
dtua-taen kaai (ตัวแทนขาย) = sales representative
dtua-taen kaai a-sang-haa-rim-ma-sap (ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์) = real estate agent
phoo-baw-ri-harn ngaan (ผู้บริหารงาน) = management executive
phoo-jad-garn (ผู้จัดการ) = manager
phoo-chuay (ผู้ช่วย) = assistant
hua-naa (หัวหน้า) = leader
phoo-chuay baw-ri-garn luuk-kaa (ผู้ช่วยบริการลูกค้า) = customer service assistant
phoo-chuay phoo-jad-garn (ผู้ช่วยผู้จัดการ) = assistant manager
lay-kaa-nut-garn (เลขานุการ) / lay-kaa (เลขา) = secretary / administration
phoo-chuay bpra-jam sam-nak-ngaan (ผู้ช่วยประจำสำนักงาน) = office assistant
phoo-bpra-saan-ngaan kaai (ผู้ประสานงานขาย) = sales coordinator
phoo-jad-garn faai tu-rat-garn (ผู้จัดการฝ่ายธุรการ) = administrative manager
phoo-chuay phoo-jad-garn faai ban-chee (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี) = accounting manager assistant
hua-naa faai ban-chee (หัวหน้าฝ่ายบัญชี) = chief accountant
phoo-dtruad-sawb phaai-nai (ผู้ตรวจสอบภายใน) = internal auditor
phoo-dtruad-sawb phaai-nawk (ผู้ตรวจสอบภายนอก) = external auditor

Practice Exercise:

Translate the following sentences into Thai and bring in to your next lesson, so we can go through them together.

1. She wants to be a singer in America.
2. He is an architect and he designs buildings.
3. He is a doctor and he usually work long hours.
4. He is an engineer and he works for an oil company.
5. I am a cook and I cook delicious meals for customers.
6. I am a mechanic and I work in a garage not far from here.
7. She is a secretary and she writes letters and helps in an office.
8. I want to be a pilot because I like to travel and see new places.
9. I am a security guard and I am responsible for security in the hotel.
10. My daughter is working as a teacher at the moment, but she wants to be a dancer.